top of page

Budgeting and Planning

งบประมาณและแผนงานที่จะทำต่อไป

ภาพรวมตามแผน

DMS-Overall-Procedure-33.JPG

กระบวนการจะเริ่มต้นด้วยการให้ชาวพุทธที่มีศรัทธาตรงต่อคำสอนของพระพุทธองค์ มาร่วมใจกันตรวจทานคำในพระไตรปิฎกบาลี (จะเริ่มประมาณต้นปี 2561) โดยใช้โปรแกรมที่ถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายบนมือถือ ให้ผู้ที่แม้ไม่มีความรู้ภาษาบาลีก็สามารถร่วมบุญตรวจทานได้  ชาวพุทธที่มาร่วมใจกันที่พระพุทธเจ้านี้ จะเป็นกลุ่มตั้งต้นของกระบวนการธัมมวิชัย (เพื่อชัยชนะแห่งธรรม) ซึ่งหลังจากนั้นจะกระจายกันไปทำความเพียรอุทิศพระพุทธศาสนาตามจริตของตน

ผลลัพธ์ที่จะได้ตามแผน

  1. ฐานข้อมูลพระไตรปิฎกบาลี ฉบับอ้างอิงร่วม (Common Reference Tipitaka)  ซึ่งทำให้สามารถพิมพ์พระไตรปิฎกบาลีเป็นตัวอักษรในภาษาต่างๆ ได้ไม่จำกัด และนำไปพิมพ์เป็นเล่มแจกจ่ายเป็นธรรมทานให้เก็บรักษาไว้ทั่วโลก

  2. ระบบรักษาพระไตรปิฎกอิเล็กทรอนิกส์แบบเข้ารหัสไร้ศูนย์กลาง (Distributed Encryption)

  3. มาตรฐานการเชื่อมต่อกับแกนพระไตรปิฏกของพระธัมมเจดีย์ที่เป็นมาตรฐานเปิด เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลธรรมะร่วมสมัย

  4. โปรแกรม Web application เพื่อให้เห็นตัวอย่างการใช้งานของพระธัมมเจดีย์

4.1. การอ่านพระไตรปิฏกที่สามารถเลือกอ่านแบบเนื้อความย่อและเนื้อความขยายเต็มได้ บนหน้าจอมือถือ

4.2. ใช้มือถืออ่านคำอธิบายธรรมะจากเนื้อหาของหนังสือพุทธธรรม (ป.อ. ปยุตโต) และ เชื่่อมโยงกลับไปหาเนื้อความอ้างอิงในพระไตรปิฏก

4.3. โปรแกรมให้กลุ่มลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ช่วยกันการทำเครื่องหมาย (web annotation) ซ้อนลงไปบนฐานข้อมูลคำเทศนาหลัก ของครูบาอาจารย์ตน ซึ่งจะสำเร็จผลเป็นระบบค้นเนื้อหาคำเทศนาที่ทำให้เข้าใจภาพรวมคำเทศนาได้อย่างดี พร้อมไปกับการเชื่อมโยงกับพระไตรปิฎก

งบประมาณ

เอกสารนี้เพื่อบอกบุญร่วมสร้างพระธัมมเจดีย์ในระยะเวลา 2 ปี นับจากนี้ ( ต้นปี พ.ศ. 2561 - ต้นปี พ.ศ. 2563) 

 

ซึ่งมีรายการงบประมาณดังนี้

Estimated-Budget-2018-for-www-update-Oct

สามารถร่วมบุญได้โดยผ่านบัญชี

"กองบุญเพื่อพระธัมมวินัยฯ"

ธ.กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 0071607607

(โดยพระอาจารย์ จงกล ผาสุโก และพระบูชา ธัมมปูชโก)

แจ้งรายละเอียดการร่วมบุญ และ/หรือ ขอรับใบอนุโมทนาบัตร
(สำหรับลดหย่อนภาษี) 
ที่ wayofdhamma@gmail.com หรือ 098 901 4695 

ด้วยกุศลเจตนาเพื่อสืบทอดพระธรรมคำทรงสอนเดิมแท้นี้

ขอจงมีผลานิสงส์ ให้ได้พบแต่พระพุทธศาสนาของจริงแท้

ในทุกกาลทุกสถานที่ด้วยเทอญ

bottom of page