top of page

Past Events

การดำเนินงานโครงการฯที่ผ่านมา

การดำเนินงานในช่วงปีที่สองตั้งแต่เริ่มโครงการ (เริ่มปี พ.ศ. 2558) ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร่วมบุญตั้งต้นโครงการ และได้ดำเนินการพร้อมสรุปเป็นบัญชีของโครงการฯประจำปี 2559 ที่มียอดบริจาครวม 1,085,008.66 บาท และใช้จ่ายไป 489,032.05 บาท (รายละเอียดที่  www.dhammastupa.net/account59)

หมายเหตุ บัญชีโครงการฯ ของปี 2560 อยู่ระหว่างการจัดทำ

โดยมีภาพรวมบันทึกการดำเนินงานดังนี้

กับเครือข่ายต่างประเทศ

สแกนต้นฉบับพระไตรปิฎก

สร้างสัญลักษณ์พระธัมมเจดีย์

เตรียมประกาศเปิดตัวโครงการ และหาเครือข่ายแนวร่วม

ตั้งต้นเครือข่ายธัมมวิชัย

ระบบการอ้างอิงร่วมของพระไตรปิฎก

อื่นๆ

bottom of page