top of page

The Continuing Project

โครงการต่อเนื่อง

โครงการพระธัมมเจดีย์ได้สร้าง web application ที่จะเป็น platform สำหรับ 1) การร่วมกันสอบทานตัวสะกด (proof-spelling) พระไตรปิฏกซึ่งเป็นแกนพระธัมมเจดีย์ โดยเครือข่ายธัมมอาสา 2) สำหรับการต่อเติมองค์พระธัมมเจดีย์ด้วยการเชื่อมโยงคำสอนครูบาอาจารย์เข้าสู่แกนพระไตรปิฎก และ 3) สำหรับการใช้งานฐานข้อมูลพระธัมมเจดีย์ (Dhamma Stupa archives) โดยเครือข่ายนักวิชาการบาลี และผู้สนใจธรรมะทั่วโลก

 

ส่วนความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยนั้น นอกจากจะต้องมีแก่นแกนที่พระไตรปิฎกซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังต้องขึ้นกับความเข้มแข็งของกิจการพระพุทธศาสนาต่างๆ ที่รายรอบแกนคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นด้วย ดังนั้น Dhamma web platform ข้างต้น จึงจะถูกออกแบบให้มีโครงสร้างที่สามารถรองรับกิจกรรมการร่วมมือของผู้คนผ่านเครือข่าย (mobile web collaboration) ในกิจการพระพุทธศาสนาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
  

จะมี web platform 3 ตัว ที่จะได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง

 

  • Digital village (http://village.dhammastupa.net/)
    สำหรับประสานเครือข่ายทำงาน และเครือข่ายกิจกรรมหลักต่างๆของกิจการพระพุทธศาสนา

  • Dhamma de Light (ธัมโมปทีโป / ประทีปและเทียน)
    สำหรับเชื่อมโยงเครือข่าย ผู้ปฏิบัติธรรม, หลักสูตรการศึกษาธรรมะออนไลน์, เครือข่าย วิจัยและปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนธรรมะยุคใหม่ ให้เป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ขาดสาย

  • Dhamma Community
    เชื่อมโยงชุมชนธรรมะ และประสานกิจกรรมสัมมาอาชีพที่ไหลเวียนในเครือข่ายด้วย digitally distributed & giving economy (เศรษฐกิจแห่งการเจือจาน)


ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสารคือพลังสำคัญ จึงเป็นโอกาสของเครือข่ายพุทธบริษัทไทยภาคประชาชนในการใช้เครื่องสื่อสารติดตัว (mobile communicator) เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้กับกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งจะส่งผลเป็นความผาสุกสวัสดีของผู้คนในประเทศไทยโดยรวมในที่สุด

bottom of page